REGULAMIN ZLOTU KAMPERÓW
przy CAFE JAZZ FESTIVAL w Radomiu

1. Definicje;
1.1 Organizator – Stowarzyszenie „CAFE JAZZ FESTIVAL” KRS 0000725900, NIP 7962983535,  REGON 0369895241z siedzibą 26-660 Jedlińsk, Kępiny 12 D
1.2 Osoby uprawnione przez Organizatora;  Mirosław Kalinin- Prezes Stowarzyszenia, Andrzej Zimniak – członek Zarządu, Marek Hyży – Komandor Zlotu Kamperów oraz oznaczeni wolontariusze.
1.3. Biuro zlotu – miejsce na terenie zlotu w którym odbywa się rejestracja przybywających na zlot
1.4. Uczestnik – osoba uczestnicząca w zlocie na podstawie dokonanej rejestracji i opłaceniu wpisowego;
1.5. Osoby Towarzyszące – osoby uczestniczące w zlocie na podstawie dokonanej rejestracji za którą Uczestnik dokonał opłaty wpisowego i za której działania i zaniechania bierze pełną odpowiedzialność regulaminową i cywilną.
1.6. Gość Uczestnika Zlotu – osoba niebiorąca udziału z zlocie, a przebywająca na terenie zlotu na podstawie zgłoszenia do Biura Zlotu, za której działania i zaniechania zapraszający ją Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność regulaminową i cywilną. Jej status potwierdza wydany identyfikator z napisem „GOŚĆ”;
1.7. Rejestracja – czynność prawna i faktyczna polegająca na sprawdzeniu przez Organizatora listy Uczestników (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nr rejestracyjny samochodu, pocztowy adres korespondencyjny. Organizator może odmówić rejestracji osobie, która była relegowana z poprzednio organizowanych zlotów;  W czasie trwania Zlotu Cafe Jazz Festival Organizator zobowiązuje uczestników do  noszenia otrzymanego Identyfikatora                                                           
1.8. Miejsce zlotu –teren MOSiR, 26-600 Radom ul. Bulwarowa 4
1.9. Komunikaty zlotowe – ogłoszenia Organizatora dotyczące zlotu przekazywane Uczestnikom, w formie ulotek czy publikacji poprzez strony internetowe  www.cafejazz.eu oraz  Forum www.camperteam.pl służące komunikowaniu się w sprawach zlotów i przekazywaniu informacji przez Organizatora

2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Zlotu CJF i jest dostępny na stronie internetowej www.cafejazz.eu
2.2. Dokonanie rejestracji przez Uczestnika jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i stanowią zobowiązanie do jego przestrzegania.
2.3. Uczestnicy Zlotu, zobowiązują się do współpracy i współdziałania z Organizatorem oraz służbami porządkowymi.
2.4. Niniejszy Zlot nie stanowi imprezy masowej.
2.5. Uczestnicy rejestrują swój udział w Zlocie poprzez udostępniony formularz. https://cafejazz.eu/karta-zgloszeniowa-2/  Warunkiem poprawnej rejestracji jest opłata wpisowego.
2.6. W trakcie trwania Zlotu zabrania się:
a. Poruszania się pojazdami kempingowymi poza koniecznością dojazdu do przydzielonego miejsca postojowego i wyjazdu z terenu zlotu;
b. Poruszania się pojazdami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
c. Rozpalania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi.
d. Zachowań stwarzających bądź mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, lub mienia innych osób uczestniczących w zlocie.
e. Wnoszenia i posiadania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
f. Zaśmiecania terenu zlotu;
g.  Spożywania napojów alkoholowych w ilości zagrażającej bezpieczeństwu osób uczestniczących w zlocie.
h. powodowanie hałasu w zakresie pozwalającym na uznanie jej głośności za uciążliwą dla innych osób uczestniczących w zlocie.
2.7. W razie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługują następujące uprawnienia mające na celu wyegzekwowanie przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa poprzez;
a. Upomnienie
b. Relegowanie ze zlotu – w przypadku udzielenia upomnienia i braku zastosowania się do upomnienia, Organizator może relegować taką osobę ze zlotu bez konieczności zwrotu wpłaconej opłaty.
c. Wezwanie policji – w przypadku braku możliwości wyegzekwowania nałożonych kar.
2.8. Organizator zastrzega sobie iż nie ponosi odpowiedzialności za mienie (kradzież, zniszczenie) osób uczestniczących w zlocie;
2.9. Każda z osób uczestniczących w zlocie ponosi odpowiedzialność cywilną za swoje działania lub zaniechania; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób trzecich wynikłe z działania osób uczestniczących w zlocie;
2.10. Przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna RODO) i zgoda na wykorzystanie wizerunku Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Organizator informuje:
a. Administratorem Państwa danych jest Organizator;
b. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zlotu.
c. Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi oraz, iż są one zgodne z prawdą.
d.  Dane osobowe uzyskane przy zgłoszeniu są wykorzystywane w celach ewidencyjnych, reklamowych i marketingowych
2.11. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie:
Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, naszym agentom pośredniczącym w zawarciu i wykonaniu umowy, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podwykonawcom, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
2.12. Informujemy, że przy przetwarzaniu danych osobowych, nie korzystamy z profilowania jak również innego sposobu zautomatyzowanego przetwarzania danych.
2.13. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2.14. Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wnioski w tej sprawie należy kierować na adres email festival@cafejazz.eu  Po przyjęciu wniosku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
2.15. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawa prawną wykorzystania danych jest uzasadniony interes administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, ze wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.16. Informujemy, że mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, ze przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
2.17. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Państwa danych osobowych prosimy o kontakt: festival@cafejazz.eu

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
3.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania i wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych, dokumentujących przebieg zlotu dla celów dokumentacyjnych, reklamowych i marketingowych. Uczestnictwo w Zlocie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku Uczestnika utrwalonego w wykonanych materiałach filmowych i fotograficznych, dla celów reklamowych i marketingowych zlotu i działalności Organizatora
3.2. Prawo opisane w pkt 3.1. Jest prawem wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów z wizerunkiem uczestników zlotu bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
3.3. Zgoda niniejsza obejmuje przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) zgodnie z powyższa klauzulą informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Organizatorzy:
Mirosław Kalinin

Andrzej Zimniak